Loading...

Leidinggeven aan digitalisering kent veel facetten

Leidinggeven aan digitalisering speelt op elke afdeling, met elke medewerker en dwars door de organisatie. Wat vraagt het van de leidinggevende om zijn onderdeel groot of klein door deze veranderende tijden te loodsen? Leidinggeven aan digitalisering speelt op afdelingen en bij elke medewerker, bij de leidinggevende en in de ketens dwars door de organisatie. Digitalisering heeft blijvende invloed op onze organisaties.

Leidinggeven aan digitalisering op afdelingen

Afdelingen zijn in de regel vergrijst of extreem jong. Een gulle mix van leefstijlen, leeftijden en genders treft men zelden aan. De tweedeling tussen jong en oud of dynamisch en verstard wordt al snel getrokken. Het zit eerder in het hoofd dan in de beleving. De leidinggevende maakt het verschil. Zijn ouderen meer ziek of hebben jongeren meer kans op een burn-out? Wat is het belang van statistieken in deze?  Waar gaat het werkelijk om? Het gaat om de klant en rondom deze uitdaging kunnen alle medewerkers ingezet worden.

Klanten zijn jong en oud en medewerkers zijn jong en oud. Goed kunnen observeren, luisteren en durven zijn wellicht meer van belang dan specifieke kennis en ervaring. Leidinggeven aan afdelingen is in een veranderende wereld niet zo makkelijk meer. De interne regels zijn vaster dan de variabele buitenwereld. De focus op sturing waar het heen gaat en wat je straks gaat kunnen en hoe wij dat met elkaar gaan bereiken is in deze maatschappij belangrijker van de focus op wat geweest is. De focus bij het leidinggegeven aan digitalisering verschuift van het goed doen naar morgen het goede doen. De mindset bij leidinggeven is dus compleet anders aan het worden. Hoe neem je de mensen mee in het nieuwe verhaal? Company Tesuji helpt leidinggevenden met het aanbrengen van focus in leiderschap.

Vijf kenmerken voor effectief leiderschap

Leidinggeven aan digitalisering betekent leidinggeven aan verandering. Niet meer kijken hoe de hazen lopen en dan sturen maar juist voorop gaan en waarden overdragen. Zelfkennis is belangrijk kenmerk. Iedereen heeft goede en minder goede eigenschappen. Een goede leider kent zijn valkuilen als hij onder druk komt te staan. Dan schiet hij door in teveel van zijn goede eigenschap en ontaardt overtuigen in overdrijven of drammen. Kernkwaliteiten geven zelfinzicht. Zelfvertrouwen is evenzeer van belang. Leidinggeven aan digitalisering betekent ook vertrouwen geven aan medewerkers die stappen moeten zetten op glad ijs. Wat ze nodig hebben is vertrouwen. Vertrouwen dat ze het uiteindelijk wel kunnen, vertrouwen dat ze mogen falen en vertrouwen dat iemand helpt als het tegen zit.

Veiligheid en acceptatie zijn cruciaal bij alle normenvan leidinggegeven en zeker bij leidinggeven aan digitalisering. De verandering gaat immers van wat iemand goed kan naar wat iemand goed kan. Daarbij hoort een acceptatie van de huidige vaardigheden en een zorgvuldige koers naar de de nieuwe vaardigheden. Van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Toch gaat het niet altijd goed bij bedrijven. Tijd geven aan medewerkers is een essentieel onderdeel van het bewerkstelligen van verandering. Tijd geven aan de medewerker en tijd geven aan de veranderende buitenwereld.

Focus aanbrengen bij medewerkers is een essentieel onderdeel van leidinggeven. De focus geeft richting. En wel in twee dingen: de mentaliteit (de wil) als het doel (daar gaan we heen). Het uitdragen van de visie is dus een belangrijk onderdeel. Wat willen we en waarom willen we dat? Hoe sluit dat aan op de individuele medewerker?

Maatschappelijke betekenis en persoonlijke invulling geven aan het werk is het vijfde kenmerk van effectief leiderschap. De mate waarin een persoon zich verbindt aan het werk is een voorwaarde voor het bereiken van het doel. Die verbinding hoeft niet altijd de inhoud te zijn van het werk. Niet iedereen vindt zijn of haar werk leuk. Het is van belang om dat bij het leidinggeven aan digitalisering te erkennen. Medewerkers kunnen erg tevreden zijn omdat ze dicht bij hun werk wonen en flexibel met de thuissituatie kunnen schakelen, of ze vinden de collega’s leuk en misschien zijn het wel bijna vrienden of ze worden mateloos getrokken door de uitdaging. Sommige medewerkers staan op hun werk in de schaduw en bij het uitoefenen van hun hobby op het podium. Company Tesuji ondersteunt management met concrete instrumenten om leiderschap zichtbaarder te maken.

Leidinggeven aan digitalisering organisatie-breed

Afdelingen zijn net eilanden. In het analoge tijdperk varen de berichten in kleine bootjes (de karretjes door de gangen) naar de afdelingen. Via enveloppen worden de berichten verdeeld. Alle berichten kunnen overal komen, maar het duurt wel even. Digitalisering is een grote berichtenstroom van klant naar mainframe of centrale toepassing.Tussen alle eilanden worden bruggen aangelegd en de berichten leggen in de loop van de ontwikkeling steeds grotere stappen af. Eerst zijn alle losse afdelingen nog baas over hun eigen eiland maar na een tijdje ziet dat er toch gek uit. Die pompende berichtenstroom kan gewoon niet meer worden onderbroken. Reden de karretjes met post vroeger tussen 8.00 en 17.00u, de klant werkt bijna de klok rond. Onderhoud aan de keten is geen zaak meer van de locale eilandbeheerder, regie gaat over het beheer van de hele keten.

Leidinggeven aan digitalisering vereist niet alleen aandacht aan de ketens die ontstaan. Alle ketens samen vormen weer een netwerk. Hoewel het gebruikelijk is dat ICT netwerkbeheerders kent (de platforms waar alles op draait), de berichtenstromen vormen ook een netwerk. Want informatie stromen komen samen in het digitaal archief. De in- en uitgaande correspondentie komt er in binnen om tussendoor via links (eenmalige opslag) uit te waaieren over het bedrijf.

De veranderende buitenwereld zal veranderingen in de binnenwereld tot gevolg hebben. Door samen te voegen en nieuwe functies te scheppen kan de organisatie geleidelijk aan transformeren, waarbij de personele belasting op het budget langzaam afneemt ten gunste van de technologische component. Company Tesuji ondersteunt directies met concrete interventie programma’s om digitalisering succesvol te introduceren.

Interventies voor effectieve teams

De veranderende maatschappij en in- en uitstroom van medewerkers vraagt om een ander type leidinggevende. Een leidinggevende die zich werkelijk verdiept in het menselijk materiaal waarmee gewerkt wordt. In de 20ste eeuw werden medewerkers in een vast hokje gestopt, voorzien van drie handboeken en een gros regels. In de snel schakelende maatschappij komen mensen automatisch op een zijspoor, als het bedrijf niet meegaat met de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om medewerkers mee te laten bewegen met de veranderende tijd. Company Tesuji ondersteunt leidinggevenden met een interventie programma om digitalisering succesvol in te voeren.